Vil du
være en del
af DTA?

Kunne du tænke dig at vide mere om DTA?


Udfyld skemaet og sæt kryds ved dine interesser, så hører du nærmere fra os!

Vision/Strategi for campus og Dansk Talentakademi


Campus vil rumme 35­‐40 boliger, hvilket vil gøre Dansk Talentakademi mere attraktivt for ansøgere fra et større geografisk område. I dag kommer akademiets elever fortrinsvist fra den omkringliggende region, men etableringen af Campus vil bidrage til at øge den geografiske diversitet. I og med, at massen af potentielle elever bliver større, vil det konkrete faglige niveau blandt de optagne elever blive tilsvarende højere.

Vision: Mere kreative og socialt stærke elever

Campus skal både give eleverne en fysisk ramme omkring det sociale netværk, de opbygger som elever på akademiet, og en styrket følelse af tryghed. På Campus vil beboerne ikke blot have et hjem.

Vision: Mulighed for at indlogere gæsteundervisere og kunstnere

For at styrke Campus som kreativt mødested, kunne man forestille sig, at akademiet indlogerer gæsteundervisere og kunstnere, der kommer til Holstebro, på bestemte værelser eller lejligheder afsat til formålet.

Vision: Mindre skæv kønsfordeling

Der er aktuelt en meget skæv kønsfordeling blandt akademiets elever med en stor overvægt af elever af hunkøn. En vision for Campus kunne således være at inkorporere mere maskuline elementer, som på sigt ville kunne tiltrække en højere andel af elever af hankøn, hvormed kønsfordelingen
ville komme mere i balance.

Strategi: Baggrund

I 2003 blev Nordvestjysk Talentcenter etableret med en ambition om, at det i Holstebro skulle være muligt at dygtiggøre sig inden for flere forskellige kunstarter, samtidig med at man tog sig en ungdomsuddannelse efter modellen fra Musikalsk Grundkursus og Musikskolen.

Organisatorisk skulle Nordvestjysk Talentakademi udgøre en paraplyorganisation over de fremtidige linjer, som alle skulle være forankret i lokale kulturinstitutioner.

I 2010 skiftede Nordvestjysk Talentcenter navn til Dansk Talentakademi (DTA). Parallelt hermed blev driftstilskuddet fra kommunen ændret fra at blive bevilliget til de enkelte kulturinstitutioner, til i stedet at blive udbetalt til bestyrelsen for DTA. 

Strategi: Bestyrelsen

I 2013 besluttede Holstebro Byråd at ændre bestyrelsens sammensætning gennem en vedtægtsændring for DTA med henblik på at styrke DTA som en selvstændig institution.

Den nye bestyrelse tiltrådte i juni 2013, og har i efteråret 2013 besluttet at indlede en strategiproces for fremtidens DTA, bl.a. foranlediget af, at Færch Fonden og RealDania har givet tilsagn om en bevilling på hver 20 millioner til bygning af et campus til DTA, og Holstebro Kommune har givet tilsagn om at stille en grund til rådighed.

Strategien for fremtidens DTA er vedtaget af bestyrelsen den 13. marts 2014 på baggrund af input fra både ledere af kulturinstitutionerne og afdelingslederne. Inputtene er givet ved interviews samt på et strategiseminar afholdt i februar 2014. 

Strategien angiver hvilke tiltag DTA særligt skal arbejde med i den nærmeste fremtid. For en uddybende baggrund for de forskellige tiltag henvises der til analyse- og diskussionsoplægget.  

Vores vision er mere kreative og socialt stærke elever

Der sker lidt af hvert hos DTA
er det noget for dig?


01-11-2017 00:00:00

Skrivekonkurrence


Dansk Talentakademi lancerer en skrivekonkurrence for unge i alderen 15-22 år med temaet ”At være på landet”. Du kan fortolke temaet frit og skrive i alle genrer.

Se mere her

02-04-2017 00:00:00

Dansk Talentakademis
Campus
finder sin form


Vinderen af den afholdte konkurrence blev Cubo Arkitekter, der har skabt et campusprojekt med rammer til talentudvikling på højt niveau – som samtidig rækker ud mod og bidrager til byens liv.

Se mere her

10-11-2017 00:00:00

Internationalt samrbejde


Al Pacino, Steven Spielberg og Glenn Close. Det er nogle af underviserne på New York Film Academy, som Musical & Teater-linjen på Dansk Talentakademi har indledt et samarbejde med.

Se mere her